ဂ်ပန္ႀကီးဦးစီးဦးေဆာင္သည့္ဂ်ပန္ဘာသာျပန္လုပ္ငန္း

ဂ်ပန္ဘာသာသို႔ ဘာသာျပန္မည္ဆိုလၽွင္ ဂ်ပန္ႀကီးက ဦးစီးဦးေဆာင္သည့္ ေအာင္ဂ်ပန္ဘာသာျပန္လုပ္ငန္း။ ျမန္မာဘာသာစကားကို တတ္ကၽြမ္းသည့္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးကိုယ္တိုင္း ဂ်ပန္ဘာသာသို႔ ဘာသာျပန္ေပးေနေသာေၾကာင့္ ျမန္ဆန္တိက်ပါသည္။

ဂ်ပန္ႀကီးဘာသာျပန္လုပ္ငန္းသို႔ ဘာသာျပန္အလုပ္အပ္မည္ဆိုလၽွင္ Email  ျဖင့္ ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။ +81 80 2088 4824ကို ဖုန္းဆက္နိုင္သလို  Viberမွ မက္ေဆ့ပို႔၍ ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။

အားသာခ်က္မ်ား

ဂ်ပန္ဘာသာျပန္လုပ္ငန္း အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမဟုတ္ပဲႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးကပဲ ဘာသာျပန္ေပးေနၾကပါသည္။ မိခင္ဘာသာစကားအျဖစ္ ေျပာတတ္သူမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ဘာသာျပန္ရာတြင္ အမွားပါနိုင္သလို ေျပျပစ္ေကာင္းမြန္စြာ ဘာသာမျပန္ေပးနိုင္ပါ။ ဂ်ပန္ႀကီးဘာသာျပန္လုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာစကားကို တတ္ကၽြမ္းသည့္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးကိုယ္တိုင္ ဘာသာျပန္ေပးေနေသာေၾကာင့္ ဂ်ပန္ဘာသာစကားသို႔ ဘာသာျပန္ရာတြင္ တိက် မွန္ကန္ ျမန္ဆန္စြာ ဘာသာျပန္ေပးနိုင္ပါသည္။

ဂ်ပန္ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်းသည့္စာအသုံးအႏွုန္းျဖင့္  မိမိလုပ္ငန္းအေၾကာင္းကို ရွင္းျပနိုင္ခဲ့လၽွင္ ယုံၾကည္မွုပိုမိုရရွိကာ ေအာင္ျမင္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္လိမ့္မည္။

ေစ်းႏွုန္း

အတတ္နိုင္ဆုံး သက္သာေအာင္ ဘာသာျပန္ခကိုလည္း သတ္မွတ္ထားပါသည္။

  • ဂ်ပန္လဝကကို တင္ျပရမည့္စာရြက္စာတမ္းဆိုလၽွင္ A4 paper တစ္ရြက္ကို ယန္း ၂၀၀၀ႏွုန္းျဖင့္ ဘာသာျပန္ေပးေနပါသည္။
  • တစ္ျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ားအတြက္ A4 paper တစ္ရြက္ကို ယန္း၃၀၀၀ႏွုန္းျဖင့္ ဘာသာျပန္ေပးေနပါသည္။
  • စာမ်က္ႏွာ ၁၀မ်က္ႏွာထက္ပို၍ ဘာသာျပန္မည္ဆိုလၽွင္ ေစ်းေလၽွာ့ေပးပါသည္။